Reisvoorwaarden

01 Algemeen

1.1


Reisorganisatie ADW B.V. (verder aangeduid met ADW Reizen) organiseert steden- en excursiereizen, wintersportreizen, dagtochten en incentives voor bedrijven, personeels- en andere verenigingen en besloten reisgezelschappen. ADW Reizen verplicht zich, de reis op eigen naam en voor eigen rekening aan te bieden en als organisator op te treden. ADW Reizen kan dan ook als zijnde organisator aangesproken worden.

1.2

Bij het aanbieden van de reis aan de deelnemers door de Opdrachtgever,  dient deze duidelijk te vermelden dat de reisovereenkomst voor de reis is afgesloten met Reisorganisatie ADW en de Opdrachtgever slechts bemiddelaar is in de organisatie van deze reis.

1.3

ADW Reizen biedt de mogelijk gebruik te maken van een inschrijfformulier, welke voldoet aan de richtlijnen van de SGR.  Het inschrijfformulier wordt geheel aan uw reis aangepast. Er moet ten allen tijden worden voldaan aan punt 1.2

1.4

Door ADW Reizen opdracht te geven een reis, arrangement of incentive te organiseren, aanvaardt de opdrachtgever de Algemene Reisvoorwaarden.

02 Garantie

2.1

ADW Reizen is aangesloten bij SGR onder deelnemersnummer 3454. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in de offertes/bevestigingen en de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Of een reisorganisatie is aangesloten, kunt u controleren via www.sgr.nl en klik op - zoeken op deelnemer- .

Er dient wel te zijn voldaan aan artikel 1.2 en/of artikel 1.3 van deze reisvoorwaarden


Klik hier voor de garantieregeling

2.2

Wanneer ADW Reizen niet kan voldoen aan het aan de klant bevestigde programma en wanneer de klant de medewerkingsplicht m.b.t. eventuele onvolkomenheden niet heeft verzuimd, dan heeft de klant recht op een restitutie van een deel van de reissom. Voor zover de onvolkomenheden aan ADW Reizen te wijten zijn, kan er een schadevergoeding worden verlangd.

03 Aansprakelijkheid

3.1

Reisorganisatie ADW zal zich volledig inzetten om de reis tot een succes te maken. Wij verplichten ons dan ook tot de volgende punten:
• Een goede reisvoorbereiding
• Uitsluitend gebruik te maken van gedegen en betrouwbare partners/leveranciers voor het uitvoeren van het reisprogramma
• Het nakomen van de overeengekomen verrichtingen in het programma

3.2


Van de opdrachtgever verlangen wij dat deze zorg draagt voor het aanleveren van de benodigde gegevens zoals kamerlijsten en een complete deelnemerslijst. Tevens dient deze alle deelnemers tijdig te informeren over (gewijzigde) vertrektijden en het te verwachtte programma voorafgaande aan de reis. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk dat alle deelnemers van de reis worden geïnformeerd over de reisvoorwaarden alsmede de aanvullende reisvoorwaarden.

3.3


Deelnemers dienen minimaal 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij de vertrekplaats, dit geldt ook bij stops onderweg. Tijdens de reis is elke deelnemer zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de afgesproken vertrektijd en vertrekplaats. Deelnemers die te laat zijn en hierdoor vertraging in de reis en het programma veroorzaken kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

3.4


ADW Reizen neemt geen enkele verantwoording indien er niet juist of niet op tijd aan bovenstaande verplichtingen zijn voldaan.

3.5

ADW Reizen treedt op als bemiddelaar tussen leveranciers en de klant en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het eventueel in gebreke blijven van de leveranciers. Dit kan o.a. zijn; een natuurramp, onvoorziene (weers)omstandigheden, eventuele technische mankementen bij vervoer of bij een eventuele vertraging of terrorisme.
Eventuele schade aangebracht door een deelnemer uit het gezelschap dient ter plekke direct en volledig worden vergoed aan de leveranciers. Eventuele bijkomende kosten als schoonmaakkosten en minibar zijn voor verantwoording van de klant. Mits anders schriftelijk overeengekomen met ADW Reizen.

3.6

Alle uitingen van Reisorganisatie ADW zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of vergissingen en bindt ADW Reizen niet. Wij behouden het recht deze middels errata of mondelinge bekendmaking aan de klant te corrigeren

04 Overeenkomst

4.1

Een reis kan bij ADW Reizen worden aangevraagd per e-mail, het contactformulier op onze site of telefonisch. Indien ADW Reizen de reis mag verzorgen komt de overeenkomst tot stand d.m.v. een schriftelijk bevestiging vanuit ADW Reizen, en deze voor akkoord is ondertekend en geretourneerd aan ADW Reizen.

4.2

ADW Reizen behoudt zich het recht voor, om de reissom opnieuw te berekenen, indien het definitieve aantal deelnemers meer of minder is dan aanvankelijk werd gedacht. Dit geldt ook indien de klant de reis wijzigt of het programma wil aanpassen.

05 Reissommen

5.1

De door ADW Reizen genoemde reissommen in haar offertes/reissuggesties en bevestigingen zijn strikt vertrouwelijk en mogen dan ook niet aan enig ander persoon of bedrijf worden bekendgemaakt of doorgegeven.

5.2

Bij onvoorziene prijswijzigingen, die bijvoorbeeld ontstaan door verhogingen van (luchthaven)belastingen, city taxes, brandstoftoeslagen, visumkosten, koerswijzigingen in valuta en heffingen die zijn opgelegd door derden, behoudt ADW Reizen het recht deze verhogingen door te belasten aan de klant.

06 Annuleringen

6.1

ADW Reizen levert maatwerk reizen, voortkomende uit een samenvoeging van overeenkomsten met diverse leveranciers. Generalisatie van de annuleringsvoorwaarden, is hierdoor niet mogelijk. Op de reisbevestiging worden de afzonderlijke annuleringsvoorwaarden vermeld.

De reissommen vloeien voort uit staffelprijzen. Iedere annulering op zich bekeken. De overige groepsleden mogen financieel geen hinder ondervinden van desbetreffende annulering.

6.2

Vervoer

Bij het reizen per vliegtuig zijn de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Zodra de tickets voor uw groep definitief zijn vastgelegd, volgt een aanbetaling of volledige betaling (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij). Op reeds betaalde kosten volgt, bij eventuele annulering, geen terugbetaling, op welk tijdstip dan ook.

Op alle treinreizen zijn de voorwaarden van Ns-Hispeed van toepassing. Wijzigingen in treintickets zijn alleen mogelijk als het betreffende tarief dit toelaat.

Alle vervoers- en reisvoorwaarden van de betreffende vervoerder sturen wij graag op aanvraag toe.

6.3

Facultatieve excursies en activiteiten

Wij leveren het raamwerk van de reis, daarnaast bieden wij enkele activiteiten aan die facultatief kunnen worden aangeboden. Indien deze vooraf door ADW Reizen moeten worden gereserveerd, dient men zich vooraf aan te melden voor de gewenste activiteiten. Indien deze aanmelding, om welke reden dan ook, moet worden geannuleerd gelden de annuleringsvoorwaarden van desbetreffende leveancier. 

07 Bagage

7.1

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bagage. Alle bagage onderin de touringcar en de bagage die wordt ingecheckt bij vliegreizen, dient voorzien te zijn van een ingevulde bagagelabel. Bagagelabels worden bij boeking van de reis door ADW verstrekt.
Per persoon mag 1 koffer of reistas worden meegenomen met een maximaal gewicht van 20 kg. Handbagage is alleen toegestaan wanneer deze geplaatst kan worden in bagagerek of onder uw stoel. Maximaal gewicht 5 kg.


Bij vliegreizen zijn de bagagevoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Deze sturen wij u graag op aanvraag toe.

7.2


Bij vliegreizen zijn de eventuele meerkosten bij overgewicht voor rekening van de deelnemer. Bij touringcarreizen heeft de chauffeur het recht om bij overgewicht de bagage te weigeren. ADW Reizen kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.


08 Betaling

8.1

ADW Reizen behoudt zich het recht nadat de reis is vastgelegd, een aanbetaling te verlangen. De aanbetaling wordt in de bevestiging genoemd en zal bij de restant betaling op het totaal in mindering worden gebracht.

8.2

De volledige reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek op het bankrekeningnummer van ADW Reizen te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen.

8.3

Bij het overschrijven van de betalingstermijn is ADW Reizen gerechtigd na een schriftelijke aanmaning de reis te annuleren en een schadevergoeding te eisen. Tevens is ADW Reizen gerechtigd andere lopende overeenkomsten te ontbinden wanneer er sprake is van een betalingsachterstand. Eventuele hinder die wordt ondervonden bij het te laat betalen is voor eigen verantwoording en kan nooit worden verweten aan ADW Reizen.

09 Naamswijzigingen

Tot 8 weken voor vertrek is het mogelijk om kosteloos een naamswijziging door te geven. Na deze termijn is het ADW Reizen toegestaan hiervoor administratiekosten te verlangen van maximaal € 25,00 per wijzigingen. Voor naamswijzigingen bij luchtvaartmaatschappijen hanteren wij de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

10 Aanspraak

Wanneer men aanspraak denkt te kunnen  maken op een schadevergoeding wegens het niet hebben kunnen uitvoeren van het programma zoals door ADW Reizen bevestigd is, dan dient hiervoor een schriftelijk verzoek en een verklaring, binnen 14 dagen na afloop van de reis te worden toegestuurd. Na afloop van deze termijn kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op een schadevergoeding.

11 Reisdocumenten

Voor alle reizen dient elke deelnemer in het bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart.

Voor een aantal bestemmingen is het verplicht dat het reisdocument na terugkomst nog minimaal 6 maanden geldig is. Ook kan het voorkomen dat een visum verplicht is.

12 Verzekeringen

Iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Indien gewenst kan ADW Reizen deze verzorgen via de Europeesche Verzekeringen.

13 Afwijkende voorwaarden

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat het gewenst is of zelfs noodzakelijk af te wijken van de Algemene Reisvoorwaarden. Indien van toepassing zullen wij dit in onze bevestiging duidelijk vermelden.

 

 

 1. Informatie
  1. Wie zijn wij
  2. Touringcarreis
  3. Vliegreis
  4. Onze Reisleiding
  5. SGR
  6. Reisvoorwaarden
  7. Europeesche Verzekeringen
  8. Travelinq
 2. Bestemmingen
  1. Groepsreis Sint Petersburg
  2. Groepsreis Krakau
  3. Groepsreis Edinburgh
  4. Groepsreis Londen
  5. Groepsreis Kopenhagen
  6. Groepsreis Sevilla
  7. Groepsreis Istanbul
  8. Groepsreis Praag
  9. Groepsreis Wenen
  10. Groepsreis Rome
  11. Belgische steden
  12. Groepsreis Parijs
  13. Groepsreis Trier
  14. Groepsreis Keulen
  15. Groepsreis Leipzig / Dresden
  16. Groepsreis München
  17. Groepsreis Madrid
  18. Groepsreis Straatsburg
  19. Groepsreis Europa-Park
  20. Groepsreis Dublin
  21. Groepsreis Lille
  22. Groepsreis Maastricht
  23. Incentive Tenerife
  24. Groepsreis Berlijn
  25. Groepsreis Hamburg
  26. BeNeLux
  27. Groepsreis Amsterdam
  28. Groepsreis Barcelona
  29. Groepsreis Athene
  30. Groepsreis Lissabon
  31. Duitsland
  32. Frankrijk
  33. Italië
  34. Oostenrijk
  35. Marokko
  36. Oost-Europa
  37. Scandinavië en IJsland
  38. Spanje en Portugal
  39. Turkije en Griekenland
  40. Verenigd Koninkrijk en Ierland
  41. Verenigde Staten
  42. Kroatië
  43. Kerstreizen
  44. Incentives
 3. Wintersport
  1. Zillertal
  2. Brixental
  3. Maishofen
  4. Oberwiesenthal
  5. Sauerland
 4. Dagtochten
  1. Arrangementen
  2. Attractieparken
  3. Een avondje uit
  4. Kerstdagtochten
 5. Specials
  1. Fuiven in München
  2. IJsland
  3. Incentives / Relatiereizen
  4. Sport en evenementen
  5. Joods Erfgoed in Parijs
  6. Catalonië
 6. Senioren Reizen
  1. Slovenië
  2. Normandië en Bretagne
  3. Karinthië
  4. Côte d'Azur
  5. Rondreis Ierland
  6. Tenerife
  7. Berlijn
 7. Contact
  1. Routebeschrijving
  2. Nieuwsbrief