Privacy & Disclaimer

Hoe gaan wij om met de veiligheid van uw persoonsgegevens?

Privacy Policy

ADW Reizen hecht veel waarde aan transparantie en vertrouwen. We vinden het belangrijk om uw privacy te respecteren en te waarborgen. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk.

Om dit te garanderen, houdt ADW Reizen zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
 
ADW Reizen:     
Verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
Beperkt de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wilt u hierop wijzen en respecteert deze.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van ADW Reizen.
Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan ADW Reizen, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis.

In dit geval eisen we dat deze partij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor men ze heeft gekregen.


WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS VOOR:


Verwerking van uw groepsreis

Voor de boeking van een groepsreis hebben we van elke deelnemer minimaal nodig:

- naam (volgens paspoort)
- geslacht
- geboortedatum

Van de contactpersoon vragen wij tevens de volgende gegevens:

- e-mailadres
- adres(sen)
- telefoonnummer
- betaalgegevens

In sommige gevallen vragen wij ook paspoortgegevens. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan een luchtvaartmaatschappij en/of accommodatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij door overheidsinstanties verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden verwerkt in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

NB: Uw Burger Service Nummer (BSN) zullen wij nimmer vragen, opslaan en/of verwerken!

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen hiervoor de medewerking van desbetreffende opdrachtgever.

Verzekeringen
Sluit u bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af dan zullen wij uw gegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij, Europeesche Verzekeringen.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, kunt u zich afmelden.
 
Voor de verwerking van uw gegevens m.b.t. een abonnement op onze Nieuwsbrief, gebruiken we de volgende gegevens;

- naam
- e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door ADW Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende periode dat men aangemeld is.

Klantenservice
Vragen en/of opmerkingen kunt u telefonisch of per mail aan ons stellen.
Uw gegevens bewaren wij voor terugkoppeling en opvolging.

Social media
Wij verspreiden informatie via social media.
Indien wij informatie delen van een groepsreis, zullen wij vooraf uitdrukkelijk toestemming voor publicatie vragen.
Zodra u inlogt op ons account en onze berichten positief beoordeelt of reageert, dan verschijnt dit tevens op uw social media-account.

Fraude
Indien dit wordt verzocht, delen wij klantgegevens aan de overheid.

CONTACT

ADW Reizen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

ADW Reizen
Schaarsdijkweg 1
4006 MC TIEL
Telefoon: 0344-619090
info@adwreizen.nl

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Bewaartermijn
ADW Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist – voor maximaal 7 jaar.

Inzage
Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADW Reizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adwreizen.nl.

Beveiliging
Intern hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:
- Alle interne en externe betrokkenen zijn gehouden aan geheimhouding.
- ADW-medewerkers hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het digitale systeem.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
- ADW-medewerkers zijn geïnstrueerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat de ADW Reizen website goed werkt, maakt ADW Reizen gebruik van cookies.

ADW Reizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. In uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies. Tevens kunt u alle opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Disclaimer
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. ADW Reizen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ADW Reizen gecreëerde site. ADW Reizen wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

ADW Reizen geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ADW Reizen uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ADW Reizen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. ADW Reizen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ADW Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. ADW Reizen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Copyright
Alle rechten berusten bij ADW Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden.

Niets uit de uitgaven van ADW Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.
 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement.

© ADW Reizen, Tiel - 2018

Delen